സി. സി. ടി. വി ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം എം. എൽ. എ ഐഷാ പോറ്റി നാളെ 11ന് നിർവഹിക്കുന്നു.


Go to top