സി സി ടി വി ക്യാമറകളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം എം എൽ എ ഐഷ പോറ്റി നിർവഹിക്കുന്നു.


Go to top