മെസ്കിക്കോയിൽ ഭൂചലനം 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി, മരണ സംഖ്യ 60 കടന്നു


Go to top