ഏനാത്ത് പാലം ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുക്കും.


Go to top