സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കരാര്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.


Go to top