യുഎസ് നിരീക്ഷണ വിമാനത്തെ ചൈനീസ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞു.


Go to top