വൈറ്റ്​ ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി സീന്‍ സ്പൈസര്‍ രാജിവച്ചു.


Go to top