ഖത്തർ ഉപരോധം പ്രകൃതി വാതക കയറ്റുമതിയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ; ഉൗർജ മന്ത്രി


Go to top