ഏനാത്ത് ബെയ്‌ലി പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം താല്‍ക്കാലികമായി നിരോധിച്ചു.


Go to top