കെ.ജെ.യു വിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാധ്യമ അവകാശ സംരക്ഷണ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണ്ണയും നടത്തി.


Go to top