വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖയായി ഇനി പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. 


Go to top