സിസ്റ്റര്‍ റാണി മരിയയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.


Go to top