അഭിവന്ദ്യ സഖറിയാ മാർ തെയോഫിലോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കാലം ചെയ്തു


Go to top