റോഡിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇറക്കിയ പാറ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭീക്ഷണിയാകുന്നു


Go to top