സ്വകാര സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഡിജിറ്റൽ X-Ray യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ആക്ഷേപം.


Go to top