കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹ സ്ഥലത്ത് ചാണക വെള്ളം തളിച്ച ബിജെപി നടപടിക്കെതിരെ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗവും കോൺഗ്രസും പ്രതിക്ഷേതിക്കുന്നു.


Go to top