അമേരിക്കയുടെ യാത്രാ വിലക്ക്​ എട്ടു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്​ വ്യാപിപ്പിച്ചു.


Go to top