എസ് പി സി കുട്ടികൾ നിർധനർക്ക് നിർമിച്ചു നൽകിയ വീടിൻ്റെ താക്കോൽ ദാനം എസ് പി സുരേന്ദ്രൻ ഐപിഎസ് നിർവഹിച്ചു.


Go to top