‘മൊബൈല്‍ ഡാറ്റ നിരക്ക് 2020ഓടെ ജിബിക്ക് 50 രൂപയാകും’


Go to top