ശിയാ ഭീകരര്‍ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തില്‍ സൗദിസുരക്ഷാഭടന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു


Go to top