പോലീസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് യൂണിറ്റുകൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിനു സമീപം നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.


Go to top