ചരിത്രം രചിച്ച് ഇതാ വീ‌ണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ആകാശ വിജയം, ജിസാറ്റ്–17 വിക്ഷേപിച്ചു


Go to top