എഫ്.ബി.ഐ മേധാവി ജയിംസ് കോമിയെ ട്രംപ് പുറത്താക്കി.


Go to top